אישור זכויות

מסמך המפרט את הזכויות הרשומות לגבי מקרקעין מסוימים כמו בעלי זכויות בנכס, עיקולים שנרשמו לגביו ושעבודים. המסמך מונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו (כמו חברת "עמידר" למשל), כל עוד הנכס לא רשום בלשכת רישום המקרקעין.

ביטול משכון זכויות חוזיות

לאחר שהלווה עמד בכל התחייבויותיו כלפי הבנק וסילק את ההלוואה או כאשר המשכנתא נרשמה בלשכת רישום המקרקעין, הבנק מודיע לרשם המשכונות על מחיקת משכון הזכויות חוזיות של הלווה בנכס. פעולה זו נקראת ביטול משכון זכויות חוזיות.

גרירת משכנתא

גרירת משכנתא מתארת תהליך בו הנכס הישן נמכר ומשועבד לטובת הבנק כבטוחה למשכנתא, ובמקומו נרכש נכס אחר (חדש). במהלך הגרירה עובר השעבוד מהנכס הישן אל הנכס החדש. במקרה כזה אין פירעון למשכנתא הקיימת, ולמעשה אותה משכנתא תמשיך לרבוץ על הנכס החדש. תהליך זו דומה לתהליך של לקיחת משכנתא, אך היא אינה מתרחשת בעת קבלת כסף, זאת מכיוון שלא ניתנת הלוואה חדשה.

דייר מוגן

דייר מוגן מוגדר על ידי חוק הגנת הדייר ככזה שבעליו אינו רשאי להעלות את שכר דירה מעל לתקנות הקבועות בחוק. בעל הבית גם אינו רשאי לתבוע את פינוי הדירה מדייר מוגן, למעט נסיבות מיוחדות הקבועות בחוק. החוק גם מגן על הדייר המוגן מפני מימוש משכנתאות/משכון זכויות, על כן בנקים למשכנתאות כבר אינם מקבלים לשעבוד דירות בדמי מפתח.

הוראת קבע

זוהי הרשאה לחיוב החשבון הניתנת על ידי הלקוח לבנק בו מתנהל חשבונו. במסגרת הוראת הקבע הבנק רשאי להעביר באופן קבוע ואוטומטי תשלומים מחשבון הלקוח לטובת פירעון המשכנתא בתאריכים קבועים (ה- 1 לחודש, ה- 5 לחודש וה- 15). הבנק מאפשר לפרוע את ההלוואה למשכנתא מידי חודש אך ורק באמצעות הוראת קבע בבנק מסחרי.

הלוואת זכאות

משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר מעניק הלוואות זכאות בהתאם לנהלים לאוכלוסיה המוגדרת לפי קריטריונים שונים ברורים המוגדרים כאוכלוסיית זכאים. הכסף מגיע מהמדינה ומעניק תנאים מועדפים למדינה לתקופה ארוכה. כשעושים מכלול של הלוואות זכאות לעיתים נמנעים מענקים, של הלוואת עומדות והלוואות מקום, האמורות להינתן לזכאים בהתאם לתוכנית הסיוע של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון.

הסרת שעבוד

הסרת שיעבוד היא פעולת מחיקה של רישומי שעבוד על נכס הרשומים לטובת הבנק. היא מתרחשת ברוב המקרים לאחר סילוקה המלא או לאחר החלפת שעבוד המשכנתא במקרים של גרירה, הקפאה או מחזור מחודש של המשכנתא.

יכולת (כושר) החזר

מושג זה נקבע על ידי הבנקים ופירושו מידת יכולתם של לווי המשכנתא לעמוד בהתחייבותם להחזר החודשי על ההלוואה לאורך זמן. הבנק בודק את יכולת ההחזר על פי רמת ההכנסות של הלווה בניכוי הוצאותיו השוטפות.

ליווי פרויקט

חברות הבנייה במקרים רבים נוהגות לפנות לבנקים לקבלת שירות של ליווי פרויקט. במסגרת שירות זה הבנק מלווה את חברות הבניה ותומך בהן פינאנסית בכל תהליך פרויקט הבנייה לרבות מתן אשראי, הנפקת ערבויות ומתן משכנתאות לרוכשי הדירות. התאם למקובל מופקדים כל התקבולים מרוכשי דירות מופקדים לחשבון המשועבד לטובת הבנק. בהתאם להתקדמות הבנייה, הבנק משחרר מחשבון זה כספים עבור החברה.

מכתב כוונות

הבנק מוציא מכתב זה כאשר משועבד לטובתו מקרקעין. המכתב מאשר כי הבנק יסכים לשחרר את המקרקעין בכפוף להעברת סכום הזהה ליתרת ההלוואה, אל חשבון ההלוואה תמורת סכום כסף נקוב כלשהוא לטובת צד ג' עד לתאריך מסוים הנקבע על ידו.

ערבים

לקחת הלוואה למשכנתא כרוכה במתן ערבויות מצד הלווה. מכיוון שהנכסים שלו מוגבלים, דורשים הבנקים התחייבות של אדם אחד לקיום התחייבותו של אדם אחד כלפיהם. חוק הערבויות שינה את פניו ב- 1992 כשנקבע כי מותרת פנייה לערבים אך ורק אם ננקטו כל הצעדים האחרים לגביית החוב, כולל מימוש הנכס.

פירעון מוקדם (מלא או חלקי)

לאחר שהלוואת המשכנתא סולקה באופן חלקי, ניתנת בפני הלווים אפשרות לפירעון מלא או חלקי שלה. הלווי יכולים לבחור באפשרות של להקטין את התשלום החודשי של ההלוואה ללא שינוי של תקופת ההלוואה, או להקטין את תקופת ההלוואה ללא שינוי של התשלום החודשי שלה. בשני המקרים הפירעון אמור להקל על הלווים בתשלום המשכנתא.

ריבית דריבית

שיטת תשלום בה הריבית מחושבת לא רק על פי הקרן אלא גם על פי הריבית עצמה שהצטברה באותה תקופה. על מנת להשיג יתרה חדשה בפועל, הריבית מתווספת לקרן. לסכום המקורי נוספת ריבית פשוטה והתוצאה הכוללת משמשת כבסיס לצבירה (או לתשלום) של הריבית הבאה.

שטר משכנתא

בעל הנכס או זה שחוכר את המקרקעין חותם על שטר משכנתא המפרט את פרטי הנכס ונועד לצרכי רישום משכנתא בפועל בלשכת רישום מקרקעין.

תעודת זכאות

תעודה המקנה לבעילה את הזכות לקבל הלוואת זכאות למשכנתא או סיוע בשכר דירה ומונפקת על ידי משרד השיכון והבינוי. בתעודה רשומים ומפורטים רמות הסיוע, התנאים והמגבלות כפי שנקבעו על ידי המדינה.